Tag - cấu trúc iso 27001

cau-truc-tieu-chuan-iso-27001

CẤU TRÚC TIÊU CHUẨN ISO 27001:2013

CẤU TRÚC TIÊU CHUẨN ISO 27001:2013 Cấu trúc tiêu chuẩn ISO 27001 bao gồm 10 phần. 03 Điều khoản đầu là giới thiệu, phạm vi và thuật ngữ. Các yêu cầu chính nằm ở 07 điều khoản sau (từ phần 4 đến phần 10 của Tiêu chuẩn). 07 điều khoản chính : đưa ra yêu cầu bắt buộc về các công việc cần thực hiện trong việc thiết lập, vận hành, duy trì, giám sát và nâng cấp Hệ thống quản lý An [...]

Read more...