Monthly Archives -

Good Việt Nam chứng nhận HACCCP cho Hợp tác xã sản xuất và kinh doanh Liên Hoa Chi

Tháng 8 vừa qua, GOOD VIỆT NAM nhận được vinh dự đánh giá và chứng nhận hệ thống phân tích mỗi nguy và điểm kiểm soát tới hạn – HACCP cho Hợp tác xã sản xuất và kinh doanh Liên Hoa Chi tại Tỉnh Phú Thọ. Qua quá trình tham khảo, nghiên cứu thị trường Hợp tác xã sản xuất và kinh doanh Liên Hoa Chi đã lựa chọn công ty Good Việt Nam là đơn vị đánh giá và [...]

Read more...