Tag - điểm mới iso 22000:2018

iso-22000-2018

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA ISO 22000:2018

ISO 22000:2018 được ban hành vào ngày 19/06/2018 bởi Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO, thay thế cho phiên bản ISO 22000:2005. Đây là tiêu chuẩn mới nhất quy định cụ thể các yêu cầu cơ bản cho hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FMS). Chúng ta hãy cùng tìm hiểu những điểm mới của ISO 22000:2018. Chúng khác biệt gì so với phiên bản cũ ? Những điểm mới trong ISO 22000: 2018 so với ISO 22000: 2005 Mô hình hệ thống quản lý [...]

Read more...