Monthly Archives -

Thông tin liên quan tới việc quảng cáo sản phẩm có tên sữa Yarmy

Qua theo dõi thông tin từ báo chí và mạng xã hội, Công ty Cổ phần chứng nhận Quốc gia GOOD Việt Nam (“GOOD VN ” ) có nhận được một số thông tin liên quan tới việc quảng cáo sản phẩm có tên sữa Yarmy của một số cá nhân sử dụng hình ảnh giống với hình ảnh Giấy chứng nhận ISO 22000 và GMP thực phẩm của GOOD Việt Nam. Ngay từ thời điểm nhận được thông tin, [...]

Read more...