HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THANH NIÊN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THANH NIÊN

Địa chỉ:

Khu dân cư số 2, Huyện Bạch Long Vĩ, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 14001:2015

Phạm vi:

Nuôi trồng thuỷ sản: Bào ngư

Mã số:

GOODVN58523.EMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

29/11/2023 – 28/11/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: