Quy định mới nhất về hoạt động tư vấn, đánh giá, đào tạo theo TCVN ISO 9001:2015

Category: Tin tiêu chuẩn ISO Post Date:

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa có hướng dẫn tư vấn, đánh giá đào tạo theo TCVN ISO 9001:2015 đối với các tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập, tổ chức chứng nhận và cơ sở đào tạo

Theo đó, thực hiện quy định tại điểm c khoản 4 Điều 4 Quyết định 19/2014/QĐ-TTg, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc tư vấn, đánh giá, đào tạo theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, cụ thể như sau:

Đối với các tổ chức, chuyên gia được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn, đánh giá, thẻ chuyên gia tư vấn, đánh giá theo quy định tại Thông tư 26/2014/TT-BKHCN (Thông tư 26) được thực hiện tư vấn, đánh giá theo phiên bản TCVN ISO 9001:2015 theo thời gian hiệu lực của Giấy xác nhận, thẻ chuyên gia đã cấp.

Các tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập, tổ chức chứng nhận và sở đào tạo sẽ phải cập nhật, bổ sung thông tin đáp ứng yêu cầu của phiên bản TCVN ISO 9001:2015.  

Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Mai Hương – Quyền Vụ trưởng Vụ Đánh giá Hợp chuẩn hơp quy (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) các tổ chức, chuyên gia cần cập nhật, bổ sung thông tin đáp ứng yêu cầu của phiên bản TCVN ISO 9001:2015.

Sau khi Giấy xác nhận hết thời hạn hiệu lực, các tổ chức, chuyên gia lập hồ sơ đăng ký cấp lại theo quy định tại Thông tư 26, bà Hương cho hay.

Tương tự, đối với các cơ sở đào tạo đã được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện đào tạo theo quy định tại Thông tư 26 được thực hiện đào tạo theo phiên bản TCVN ISO 9001: 2015 theo thời hạn hiệu lực đã cấp. Các cơ đào tạo cần xây dựng, phê duyệt kế hoạch, chương trình đào tạo theo phiên bản TCVN ISO 9001: 2015 và cập nhật, bổ sung thông tin đáp ứng yêu cầu của phiên bản TCVN ISO 9001:2015 cho các giảng viên đào tạo.

Kết quả cập nhật đánh giá, tư vấn, đào tạo theo TCVN ISO 9001: 2015, phải báo cáo về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trước ngày 15/9/2018 để phục vụ công tác quản lý.

Đối với các cơ sở đào tạo đăng ký cấp mới Giấy xác nhận thì xâu dựng, phê duyệt kế hoạch, chương trình đào tạo theo TCVN ISO 9001:2015 và bổ sung kiến thức về phiên bản này cho các giảng viên đào tạo theo quy định tại Thông tư 26.

Để chuyển đổi từ TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, trước đó ngày 21/2/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có công văn gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cùng UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015.

Theo đó, thực hiện quy định tại điểm c khoản 4 Điều 4 Quyết định số 19/2014/QĐ- TTg, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn lộ trình việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước như sau:

Đối với các cơ quan, tổ chức lần đầu xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng: nghiên cứu, áp dụng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Đối với các cơ quan, tổ chức đã xây dựng, áp dụng hệ thống; quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

Các Bộ, ngành, địa phương căn cứ vào tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch chuyến đổi việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ, ngành, địa phương cho phù họp, bảo đảm tiết kiệm, tránh lãng phí, hoàn thành việc chuyển đổi trước ngày 30/6/2021

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *