GIẤY CHỨNG NHẬN DỰ THẢO

Đây là bản dự thảo, quý đơn vị vui lòng kiểm tra lại và xác nhận các thông tin trên giấy chứng nhận

This is a draft, please check and confirm the information on the certificate
 
 
dia diem goodvn