CÔNG TY CỔ PHẦN CORONAGRO

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN CORONAGRO

Địa chỉ:

Xóm Đò, Xã Thọ Hợp, Huyện Quỳ Hợp, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam  

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015 & TCVN 7239:2014  

Phạm vi:

ISO 9001:2015: Sản xuất và cung ứng bột bả tường gốc xi măng poóc lăng

TCVN 7239:2014: Bột bả tường gốc xi măng poóc lăng

 

Mã số:

GOODVNA33122.QMS & GOODVNA33122.HC5

 

Tình trạng: 

Có hiệu lực

 

Hiệu lực: 

03/03/2023 – 02/03/2026  

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

 

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

 

Ghi chú: