CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG VIỆT NHẬT HÒA BÌNH (TCVN 9340:2012)

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG VIỆT NHẬT HÒA BÌNH

Địa chỉ:

Xóm Thanh Bình, Xã Đoàn Kết, Huyện Yên Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

TCVN 9340:2012

Phạm vi:

Hỗn hợp Bê tông trộn sẵn

Mã số:

GOODVN76523.HC5

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

19/01/2024 – 18/01/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: