HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ XUÂN SƠN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ XUÂN SƠN

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Xóm 04, Xã Xuân Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Sản xuất: Xóm 01, Xóm 03, Xã Xuân Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

VietGAP trồng trọt (TCVN 11892-1:2017)

Phạm vi:

Sản phẩm: Lúa
Diện tích sản xuất: 14.95 Ha
Sản lượng dự kiến: 179.5 Tấn/năm

Mã số:

GOODVN66623.VIETGAP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

15/11/2023 – 14/11/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: