HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THƯỢNG TRƯNG

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THƯỢNG TRƯNG

Địa chỉ:

Xã Thượng Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

VietGAP trồng trọt (TCVN 11892-1:2017)

Phạm vi:

Sản phẩm: Rau muống
Diện tích sản xuất: 3.28 Ha
Sản lượng dự kiến: 70 Tấn/năm

Mã số:

GOODVN56423.VIETGAP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

28/09/2023 – 27/09/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: