HỘ CÁ THỂ NGUYỄN VĂN CẢNH

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỘ CÁ THỂ NGUYỄN VĂN CẢNH

Địa chỉ:

Thôn An Châu 1, Xã Hoàng Hanh, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

VietGAHP chăn nuôi (theo Quyết định số 4653/QĐ-BNN-CN ban hành ngày 10/11/2015)

Phạm vi:

Sản phẩm: Gà thịt
Diện tích chăn nuôi: 350 M2
Sản lượng dự kiến: 8000 Con/năm

Mã số:

GOODVN448A23.VIETGAHP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

10/10/2023 – 09/10/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: