CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG ASPHALT PHÁT ĐẠT

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG ASPHALT PHÁT ĐẠT

Địa chỉ:

Km 444 Đường Hồ Chí Minh, Thôn Om Làng, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh bê tông asphalt nóng

Mã số:

GOODVN41923.QMS & GOODVN41923.EMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

28/08/2023 – 27/08/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: