HỢP TÁC XÃ MÔI TRƯỜNG VIỆT YÊN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỢP TÁC XÃ MÔI TRƯỜNG VIỆT YÊN

Địa chỉ:

Tổ dân phố Hùng Lãm 1, Phường Hồng Thái, Thị xã Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

Phạm vi:

Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt và các dịch vụ vệ sinh môi trường

Mã số:

GOODVN39723.EMS & GOODVN39723.OH&SMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

08/08/2023 – 07/08/2026

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: