HỢP TÁC XÃ CHÈ KIM THOA

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỢP TÁC XÃ CHÈ KIM THOA

Địa chỉ:

Xóm Cây Thị, Xã Phúc Xuân, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP Codex Alimentarius (CXC 1 – 1969, Rev. 2020)

Phạm vi:

Chế biến và kinh doanh chè
(Food code: CIV)

Mã số:

GOODVN36724.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

10/06/2024 – 09/06/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: