HỢP TÁC XÃ TOÀN THẮNG TK

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỢP TÁC XÃ TOÀN THẮNG TK

Địa chỉ:

Xóm Phố Thông Huề, Xã Đoài Dương, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất và cung ứng Gạch bê tông

Mã số:

GOODVN3524.QMS

Tình trạng: 

Chưa có hiệu lực

Hiệu lực: 

17/01/2024 – 16/01/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: