TỔ HỢP TÁC CHĂN NUÔI LỢN LIÊN KẾT THÔN 4

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  TỔ HỢP TÁC CHĂN NUÔI LỢN LIÊN KẾT THÔN 4

Địa chỉ:

Thôn 4, Xã Hương Lâm, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

VietGAHP chăn nuôi (theo Quyết định số 4653/QĐ-BNN-CN ban hành ngày 10/11/2015)

Phạm vi:

Sản phẩm: Lợn thịt
Diện tích chăn nuôi: 0,1 Ha
Sản lượng dự kiến: 100 Tấn/năm

Mã số:

GOODVN34623.VIETGAHP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

30/06/2023 – 29/06/2025

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: