HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG – LÂM NGHIỆP THÀNH TIẾN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG – LÂM NGHIỆP THÀNH TIẾN

Địa chỉ:

Thôn Hà Bôi, Xã Long Hiệp, Huyện Minh Long, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Nuôi heo ky

Mã số:

GOODVN3423.QMS

Tình trạng: 

Không còn hiệu lực/ Đã hủy

Hiệu lực: 

05/05/2023 – 04/05/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: