CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN AA (TCVN 10103:2013)

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN AA

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Số 34, Ngõ 49 Đường Trần Cung, Tổ 13, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Sản xuất: Số 702 KCN Hoàng Gia, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

TCVN 10103:2013

Phạm vi/ sản phẩm:

 

Tên sản phẩm Yêu cầu kỹ thuật

Chỉ tiêu kỹ thuật

Chất dẻo – Tấm Polycacbonat

TCVN 10103:2013

1,5mm ≤ t < 4mm

4mm ≤ t < 6mm

6mm ≤ t < 12mm

12mm≤ t

 

Mã số:

GOODVN335-124.HC5

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

27/05/2024 – 27/05/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: