CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỒNG NGẠN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỒNG NGẠN

Địa chỉ:

Điểm công nghiệp Phú Thịnh, Phường Phú Thịnh, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

TCVN 7528:2005

Phạm vi:

Kính phủ phản quang

Mã số:

GOODVN32223.HC5

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

06/07/2023 – 05/07/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: