HỢP TÁC XÃ CHÈ TÂN THƯỢNG

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỢP TÁC XÃ CHÈ TÂN THƯỢNG

Địa chỉ:

Thôn Tân Thượng, Xã Lương Thiện, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

VietGAP trồng trọt (TCVN 11892-1:2017)

Phạm vi:

Sản phẩm: Chè
Diện tích trồng trọt: 3.6 Ha
Sản lượng dự kiến: 30 Tấn/năm

Mã số:

GOODVN27323.VIETGAP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

09/09/2023 – 08/09/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: