HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐOÀN KẾT

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐOÀN KẾT

Địa chỉ:

Thôn 6, Xã Đoàn Kết, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

VietGAP trồng trọt (TCVN 11892-1:2017)

Phạm vi:

Sản phẩm: Sầu riêng

Diện tích trồng trọt: 21,2 Ha

Sản lượng dự kiến: 315 Tấn/năm

Mã số:

GOODVN201-123.VIETGAP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

30/05/2023 – 29/05/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: