CẤU TRÚC TIÊU CHUẨN ISO 45001:2018 – 10 ĐIỀU KHOẢN CHÍNH

Category: ISO 45001:2018 Post Date:

Cấu trúc tiêu chuẩn ISO 45001:2018

Cấu trúc tiêu chuẩn ISO 45001 được chia thành 10 điều khoản. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu 10 điều khoản của tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn quốc tế mới ISO 45001:2018 về Quản lý An toàn Sức khỏe Nghề Nghiệp vừa chính thức được ban hành ngày 12/3/2018

Tiêu chuẩn Quốc tế ISO 45001:2018 về An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp (OH&S) vừa mới được ban hành và được thiết lập để thay đổi thực tiễn làm việc trên toàn cầu.

ISO 45001: 2018, Hệ thống quản lý An toàn và Sức khoẻ Nghề nghiệp – Các yêu cầu hướng dẫn áp dụng, cung cấp một quá trình hiệu quả để cải tiến an toàn lao động trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Nó được thiết lập để giúp đỡ các tổ chức thuộc nhiều quy mô và ngành nghề khác nhau. Đồng thời, tiêu chuẩn quốc tế mới này cũng được mong đợi sẽ giúp giảm thương tích và bệnh tật tại nơi làm việc trên toàn thế giới.

CẤU TRÚC TIÊU CHUẨN ISO 45001: 2018 

Cấu trúc tiêu chuẩn ISO 45001 được chia thành 10 điều khoản. Điều khoản 01 đến 03 về phạm vi và giải thích, thuật ngữ. Các nội dung này giúp bạn hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn. Điều khoản 4 đến Điều khoản 10 là những yêu cầu chính của tiêu chuẩn. Cụ thể như sau:

Điều khoản 4: Bối cảnh của Tổ chức

Điều khoản này yêu cầu Doanh nghiệp phải phân tích và hiểu bối cảnh hoạt động của mình. Bao gồm yếu tố bên ngoài lẫn bên trong của Doanh nghiệp. Ví dụ: Nguồn lực, tài chính, năng lực nhân sự…  
Doanh nghiệp cũng cần hiểu nhu cầu của các bên quan tâm. Ví dụ: Khách hàng; Nhà cung cấp; Cơ quan quản lý nhà nước; thậm chí là dân cư xung quanh.

Yêu cầu này cũng sẽ bao gồm hiểu biết về pháp luật, nhân viên, các bên liên quan và các yêu cầu của cổ đông. 
Từ việc phân tích bối cảnh trên. Doanh nghiệp cần xác định phạm vi của hệ thống quản lý OH & S.

Điều khoản 5: Lãnh đạo và tham gia của mọi người

Điều khoản này yêu cầu cam kết của lãnh đạo đối với thực hiện ISO 45001. Đồng thời yêu cầu sự tham gia của tất cả nhân viên. Điều này yêu cầu vấn đề sức khỏe và an toàn sẽ là quan tâm của cả tổ chức.

Việc thực hiện xây dựng và áp dụng ISO 45001 là trách nhiệm của toàn bộ công ty.
Toàn bộ tổ chức sẽ cùng thực hiện. Việc xây dựng ISO 45001 không không phải là chỉ 01 người hoặc 01 nhóm thực hiện.

Điều khoản 6: Lập kế hoạch cho hệ thống OH & S

ISO 45001 đặt việc lập kế hoạch làm trọng tâm. Kế hoạch nhằm mục đích giảm thiểu các kết quả không mong muốn.  Như việc vi phạm pháp luật, các sự cố an toàn lao động.

Điều khoản 6 đề cập đến việc thiết lập mục tiêu cho hệ thống quản lý an toàn của Công ty. Đồng thời thiết lập mục tiêu cho các phòng ban, hoạt động của tổ chức.

Mục tiêu này không nên xa rời các mục tiêu khác của Công ty. Các kế hoạch và mục tiêu này bắt buộc phải có bằng chứng được ghi chép và lưu trữ.

Điều khoản 7: Hỗ trợ

Điều khoản 7 bao gồm các yêu cầu cho các yếu tố hỗ trợ. Ví dụ như  năng lực nhân sự, cơ sở hạ tầng và các nguồn lực khác. ISO 45001 yêu cầu tổ chức phải cung cấp nguồn lực phù hợp để thực hiệny dựng hệ thống.

Điều khoản 8:  Hoạt động

Kiểm soát hoạt động và chuẩn bị ứng phó khẩn cấp được yêu cầu trong Điều khoản 8. Điều khoản này cũng yêu cầu Doanh nghiệp cần quản lý về gia công, mua hàng. Nghĩa là các tổ chức phải đảm bảo rằng trách nhiệm đối với quản lý rủi ro. Không được chuyển giao rủi ro này cho các nhà thầu phụ. Kiểm soát hoạt động hiệu quả là một yếu tố quan trọng trong bất kỳ hệ thống quản lý nào. Đặc biệt là về mặt quản lý nhà thầu phụ, đơn vị gia công ngoài. Thực hiện tốt điều này sẽ rất có lợi cho Doanh nghiệp.

Điều khoản 9: Đánh giá hiệu suất

Giám sát và đo lường hiệu suất của Hệ thống. Bao gồm giám sát việc tuân thủ pháp luật và đánh giá nội bộ. Phần này cũng yêu cầu lãnh đạo phải xem xét hiệu quả hệ thống quản lý OH & S. Có các biện pháp cải tiến, xử lý sự không phù hợp của hệ thống.

Điều khoản 10: Cải tiến

Tổ chức phải đảm bảo rằng có các biện pháp cải tiến liên tục hệ thống quản lý. Điều này có thể bao gồm xử lý hiệu quả với các điểm sai lỗi và quy trình hành động khắc phục. 

Việc xử lý và khắc phục này nên có sự tham gia của những người trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất. Vì không ai sẽ hiệu quả hơn trong việc xác định nguyên nhân gốc rễ của vấn đề so với những người trực tiếp tham gia vào hoạt động. 

Doanh nghiệp có thể tham khảo các bài viết khác của chúng tôi để có thể hiểu rõ về cấu trúc tiêu chuẩn ISO 45001 : 2018.

SO SÁNH CẤU TRÚC TIÊU CHUẨN ISO 45001:2018 và OHSAS 18001:2007

 

ISO 45001:2018

 

OHSAS 18001:2007

0. GIỚI THIỆU                                                

1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

2. TIÊU CHUẨN THAM KHẢO

3. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐỊNH NGHĨA

4. BỐI CẢNH CỦA TỔ CHỨC

4.1. Hiểu về tổ chức và bối cảnh của tổ chức

4.2. Hiểu về nhu cầu và mong đợi của công nhân 

và các bên liên quan

4.3. Xác định phạm vi của hệ thống quản lý OH&S

4.4. Hệ thống quản lý OH&S

5. LÃNH ĐẠO VÀ SỰ THAM GIA CỦA CÔNG NHÂN

5.1. Lãnh đạo và sự cam kết

5.2. Chính sách OH&S

5.3. Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức

5.4. Sự tham vấn và tham gia của công nhân

6. LẬP KẾ HOẠCH

6.1. Hành động để giải quyết các rủi ro và cơ hội

6.1.1. Xem xét chung

6.1.2. Nhận dạng mối nguy hại, đánh giá rủi ro và cơ hội

6.1.3. Xác định các yêu cầu pháp lý hiện hành và các yêu cầu khác

6.1.4. Thực hiện kế hoạch

6.2. Mục tiêu OH&S và lập kế hoạch để đạt được chúng

6.2.1. Mục tiêu OH&S

6.2.2. Kế hoạch để đạt được mục tiêu OH&S

7. HỖ TRỢ

7.1. Các nguồn lực

7.2. Năng lực

7.3. Nhận thức

7.4. Truyền thông

7.4.1. Chung

7.4.2. Truyền thông nội bộ

7.4.3. Truyền thông bên ngoài

7.5. Thông tin tài liệu

7.5.1. Chung

7.5.2. Tạo và cập nhật

7.5.3. Kiểm soát thông tin tài liệu

8. HOẠT ĐỘNG

8.1. Lập kế hoạch kiểm soát hoạt động

8.1.1. Xem xét chung

8.1.2. Loại bỏ mối nguy hại và giảm thiểu các rủi ro OH&S

8.1.3. Thay đổi cách quản lý

8.1.4. Thuê ngoài

8.1.5. Thu mua

8.1.6. Nhà thầu

8.2. Chuẩn bị và ứng phó trong các trường hợp khẩn cấp

9. ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT

9.1. Giám sát, đo lường, phân tích và đánh giá hiệu suất

9.1.1. Xem xét chung

9.1.2. Đánh giá sự tuân thủ

9.2. Đánh giá nội bộ

9.2.1. Xem xét chung

9.2.2. Chương trình đánh giá nội bộ

9.3. Xem lại sự quản lý

10. CẢI TIẾN

10.1. Xem xét chung

10.2. Biến cố, sự không phù hợp và hành động sửa chữa

10.3. Tiếp tục cải tiến

 

0. GIỚI THIỆU                                                

1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

2. TÀI LIỆU THAM KHẢO

3. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐỊNH NGHĨA

NEW

NEW

NEW

4.1. Các yêu cầu chung

NEW

NEW

 

4.2. Chính sách OH&S

4.1.1. Nguồn lực, chức năng, trách nhiệm và quyền hạn

4.4.3.2. Sự tham vấn và tham gia

4.3. LẬP KẾ HOẠCH

NEW

NEW

4.3.1. Nhận dạng mối nguy hại, đánh giá rủi ro và kiểm soát rủi ro

4.3.2. Luật pháp và các yêu cầu khác

NEW

4.3.3. Mục tiêu và chương trình

NEW

NEW

4.4. VẬN HÀNH VÀ THỰC HIỆN

4.4.1. Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm và quyền hạn

4.4.2. Năng lực, đào tạo và nâng cao nhận thức

4.4.3. Truyền thông, tư vấn và tham gia

4.4.3.1. Truyền thông

 

 

4.4.3.2. Tư vấn và tham gia

4.4.4. Tài liệu

 

4.4.5. Kiểm soát tài liệu

4.5.4. Kiểm soát hồ sơ

4.4. VẬN HÀNH VÀ THỰC HIỆN

4.4.6. Kiểm soát hoạt động

4.4.6.1. Nhận dạng mối nguy hạn, đánh giá rủi ro và kiểm soát rủi ro

 

NEW

NEW

NEW

 

4.4.7. Chuẩn bị và ứng phó với các trường hợp khẩn cấp

4.5. XÁC MINH

4.5.1. Đo lường và giám sát hiệu suất

4.5.2. Đánh giá sự tuân thủ luật pháp

4.5.5. Đánh giá nội bộ

 

 

 

4.6. Xem lại sự quản lý

NEW

NEW

4.5.3. Phát hiện sự cố, sự không phù hợp, hành động sửa chữa

và hành động ngăn chặn.

NEW

 

Doanh nghiệp nào đang áp dụng tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 mà muốn chuyển đổi sang tiêu chuẩn quốc tế mới ISO 45001:2018, có thể tái chứng nhận chứng chỉ OHSAS 18001:2007 cũ, sau đó chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO 45001:2018 để tiết kiệm chi phí.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất!

LIÊN HỆ: 0945.001.005 – 0985.422.225 – 02466.82.0505

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !


Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *